What are the names of the Jerusalem gates?

  1. New Gate (HaSha'ar HeHadash - השער החדש)
  2. Damascus Gate (Sha'ar Shkhem - שער שכם)
  3. Herod's Gate (Sha'ar HaPerachim - שער הפרחים)
  4. Lions' Gate - (Sha'ar HaArayot - שער האריות)
  5. Golden Gate (Sha'ar HaRahamim -שער הרחמים)
  6. Dung Gate (Sha'ar HaAshpot - שער האשפות)
  7. Zion Gate (Sha'ar Tzion - שער ציון)
  8. Jaffa Gate (Sha'ar Yaffo - שער יפו)